Artykuł sponsorowany

Najważniejsze kwestie prawne przy rozwodzie

Najważniejsze kwestie prawne przy rozwodzie

Z chwilą orzeczenia rozwodu i zakończenia trwania małżeństwa następuje poważna zmiana sytuacji prawnej obojga byłych małżonków, która ma wpływ na niemal wszystkie obszary ich życia. W grę będzie tu wchodziła zarówno konieczność uporządkowania spraw majątkowych, jak i zdecydowania, w jaki sposób obie osoby będą sprawowały opiekę nad wspólnymi dziećmi. Rozwód oznacza też często wystąpienie o przyznanie alimentów od byłego współmałżonka.

Kiedy można uzyskać rozwód?

Rozwód może zostać orzeczony przez sąd wówczas, gdy stwierdzi on, że zaistniały wszystkie przesłanki, które pozwalają na podjęcie takiej decyzji, a także wówczas, gdy nie będzie to miało negatywnego wpływu na małoletnie dzieci. Warunkiem uzyskania rozwodu jest dojście do zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, tj. sytuacji, gdy małżonków nie łączą już więzi emocjonalne, a także wspólne sprawy związane z codziennym życiem i planowaniem przyszłości. Konieczne jest też, aby rozkład pożycia miał charakter trwały. Wzajemny stosunek małżonków do siebie oraz panujące między nimi relacje muszą być takie, by skład orzekający mógł uznać, że nie ma żadnych szans na to, by małżonkowie ponownie się do siebie zbliżyli. W sytuacji, gdy będzie to możliwe w grę może wchodzić jedynie separacja. Warto pamiętać, że postępowanie rozwodowe jest z reguły obciążające emocjonalnie, co może utrudniać wybranie odpowiedniej strategii postępowania i ustalenie priorytetów. Najlepszym wyjściem będzie więc skontaktowanie się z kancelarią, która specjalizuje się w prowadzeniu spraw rozwodowych. Ułatwi to uzyskanie korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia i może znacznie przyspieszyć całą procedurę np. dzięki możliwości prowadzenia negocjacji i ustalaniu pewnych kwestii w sposób polubowny.

Co wiąże się z rozwodem?

Postępowanie rozwodowe łączy się na ogół z koniecznością uregulowania spraw majątkowych, jeżeli małżonkowie nie mieli podpisanej intercyzy. Warto pamiętać, że podział majątku wspólnego co do zasady powinien być równy, jednak istnieją okoliczności, które mogą pozwalać na występowanie do sądu o wydanie innego postanowienia w tym zakresie. Rozwód pary, która wychowywała wspólne dzieci, oznacza także obowiązkowe ustalenia co do praw do opieki oraz trybu jej sprawowania przez rodziców. W grę wchodzi też możliwość ubiegania się o alimenty na dziecko. W zależności od sytuacji możliwe jest też uzyskanie alimentów dla byłego współmałżonka.

Pomoc w zakresie spraw związanych z uzyskaniem rozwodu, podziałem majątku i opieką nad dziećmi można otrzymać w Kancelarii Adwokaci Piotrowscy z Lublina. Zajmuje się ona również świadczeniem pełnego zakresu usług prawnych na rzecz podmiotów gospodarczych i osób prywatnych.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy